Informacje ogólne

 1. Niniejszym regulaminem objęte są usługi świadczone pod marką TaniBackup za pośrednictwem strony internetowej http://www.tanibackup.pl/ przez firmę Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o. (zwaną dalej Klim Baron Business Solutions) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452693, o kapitale zakładowym 7 000.00 PLN w całości wpłaconym.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Klientów usługi. Przez Klienta w niniejszym regulaminie rozumiane są osoby fizyczne korzystające z usług w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, występujące w roli płatników bądź docelowych użytkowników usługi, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których usługa jest użytkowana przez ich pracowników lub osoby umocowane prawnie w inny sposób do działania w ich imieniu. Usługi nie są oferowane Konsumentom w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 3. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Klim Baron Business Solutions zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 4. Płatności

 5. Zamówienie usługi oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu, oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez Klienta, a w szczególności działanie na szkodę Klim Baron Business Solutions i/lub innych Klientów, może być przyczyną zablokowania mu dostępu do usługi i/lub pociągnięcia go do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu płatności prawidłowych danych firmy. Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym spowoduje utratę dostępu do usługi bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 7. Zamówienie usługi bez udziału w promocjach (z wyjątkiem promocji Miesiąc gratis, w której Klient bierze udział automatycznie, oraz promocji Ciesz się razem z nami) odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej http://www.tanibackup.pl/. Dane wpisywane do formularza są przekazywane firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu w celu realizacji procesu płatności online. Zamówiona usługa jest uruchamiana po dokonaniu płatności na zadeklarowaną w formularzu i z góry opłaconą przez Klienta liczbę Okresów Rozliczeniowych z zastrzeżeniem że Klim Baron Business Solutions może dokonywać ręcznej weryfikacji wpłat przed uruchamianiem opłaconych usług.
 8. Zamówienie usługi objętej promocją (z wyjątkiem promocji Miesiąc gratis oraz Ciesz się razem z nami) wymaga każdorazowej ręcznej weryfikacji przez Klim Baron Business Solutions zdolności Klienta do skorzystania z promocji, oraz podpisania umowy o świadczenie usługi. Zamówienie takiej usługi jest możliwe poprzez przekazanie Klim Baron Business Solutions przez Klienta danych (np. numeru telefonicznego) umożliwiających pracownikowi Klim Baron Business Solutions nawiązanie kontaktu zwrotnego z Klientem i finalizację umowy o świadczenie usługi.
 9. Usługi na rzecz Klienta świadczone są terminowo, z podziałem na miesięczne Okresy Rozliczeniowe z zastrzeżeniem że długość każdego Okresu Rozliczeniowego może się zmienić na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Za początek Okresu Rozliczeniowego przyjmuje się dzień następujący po ostatnim dniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Za początek pierwszego Okresu Rozliczeniowego przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło zaksięgowanie pierwszej wpłaty od Klienta.
 10. Płatności za zamówienie usługi objętej promocją i przedłużenie ważności usługi o kolejne Okresy Rozliczeniowe należy dokonywać przelewem na konto bankowe o numerze 03 1750 0012 0000 0000 2879 3626, prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Dane odbiorcy: Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.
 11. Zmiana cennika usług obowiązuje Klienta dopiero po zakończeniu ostatniego Okresu Rozliczeniowego opłaconego przez Klienta przed jej ogłoszeniem.
 12. Brak terminowego uiszczenia opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy może być powodem zablokowania dostępu do usługi na okres 7 dni, a następnie usunięcia konta Klienta i wszelkich przechowywanych przez niego danych. W szczególnych przypadkach, za zgodą Klim Baron Business Solutions i uprzednim uzgodnieniu z Klientem w formie pisemnej, istnieje możliwość prolongaty terminu płatności.
 13. Dniem uiszczenia opłaty jest dzień uznania salda na rachunku bankowym Klim Baron Business Solutions. Klim Baron Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Klim Baron Business Solutions zawinionych przez osoby trzecie.
 14. Warunki techniczne

 15. Klient zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z prawem, a w szczególności nie przesyłać do usługi treści zabronionych prawem, takich jak pornografia dziecięca czy pirackie oprogramowanie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści przesyłane do usługi. Klim Baron Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Klientów.
 16. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do usługi przekazanych mu przez Klim Baron Business Solutions, w szczególności nazw hostów, adresów IP, nazw użytkownika i haseł. Klim Baron Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w wyniku wykorzystania danych dostępowych Klienta, również w sposób nieuprawniony.
 17. Usługa świadczona jest z użyciem internetowych łącz asymetrycznych abonenckich w celu obniżenia kosztów. Klim Baron Business Solutions dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do wykupionych usług. W przypadku niedostępności usługi w wyniku awarii lub działań operatora łącz internetowych, Klient otrzyma rekompensatę w postaci wydłużenia bieżącego Okresu Rozliczeniowego o okres niedostępności, z zastrzeżeniem że rekompensata nie przysługuje w przypadku niedostępności usługi w wyniku problemów technicznych na styku sieci szkieletowych różnych operatorów łącz internetowych lub celowych działań operatorów łącz internetowych.
 18. Stwierdzenie przez obsługę techniczną Klim Baron Business Solutions próby użycia usługi w celu współdzielenia danych z osobami trzecimi (tj. jako usługi „sharingowej”) spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do usługi do momentu wyjaśnienia sprawy, a jeśli miało to miejsce za zgodą Klienta, spowoduje to wymóg zapłacenia kary umownej w wysokości 10 zł za każdy megabajt danych przesłanych z usługi do Internetu przez osobę trzecią.
 19. Usługa ma charakter wtórnej kopii danych, sporządzanej na wypadek utraty przez Klienta dostępu do podstawowej (lokalnej) kopii danych, np. wskutek wystąpienia zdarzenia losowego. Odzyskiwanie danych z usługi powinno być prowadzone dopiero w sytuacji niemożności odzyskania danych z kopii podstawowej.
 20. Klim Baron Business Solutions zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w działaniu usługi, oraz zmiany rozwiązań technicznych zastosowanych w celu świadczenia usługi.
 21. Klim Baron Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia usług spowodowany działaniem siły wyższej. Klim Baron Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności (w tym finansowej) za straty poniesione przez Klientów lub osoby trzecie w wyniku utraty danych lub niemożność ich przesyłu spowodowane czynnikami niezależnymi od Klim Baron Business Solutions, w szczególności działaniem siły wyższej lub działaniami operatorów łącz internetowych.
 22. Postanowienia końcowe

 23. Klim Baron Business Solutions zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem że zmiany te zostaną ogłoszone pisemnie na stronie internetowej http://www.tanibackup.pl/. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia z zastrzeżeniem, że Klientów z opłaconą usługą zaczynają dotyczyć od momentu zakończenia ostatniego opłaconego Okresu Rozliczeniowego. Niniejsza wersja regulaminu została ogłoszona w dniu 06.05.2015r.
 24. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadamiania Klim Baron Business Solutions o wszelkich zmianach swoich danych, mających wpływ na realizację Umowy, w szczególności o zmianach numeru NIP, adresu itp.
 25. Klient nie może podnajmować w całości ani w części usług Klim Baron Business Solutions osobom trzecim bez pisemnej zgody Klim Baron Business Solutions.
 26. Na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Klim Baron Business Solutions z tytułu korzystania przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione z usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, Klient zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz pokrycia innych uzasadnionych kosztów Klim Baron Business Solutions poniesionych w związku z tym wystąpieniem, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
 27. Wszelkie spory mogące powstać na tle Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu.
 28. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane według postanowień Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

LoadingRetrieving latest tweet...

2011-2016 © Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.